Zasady realizacji praw osób, których dane dotyczą
dla ABAK Sp. z o.o. Sp. k.

 

RODO to rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Rozporządzenie to ma na celu rozszerzenie ochrony podstawowych praw i wolności osób fizycznych, w szczególności prawa do ochrony danych osobowych.

Poniżej znajdziecie informację o przysługujących Wam prawach związanych z przetwarzaniem przez Biuro Finansowo-Księgowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa Waszych danych osobowych, a także sposobie ich realizacji. Zapoznaj się uważnie z jej treścią, bo dzięki niej dowiesz się jakie masz uprawnienia i w jaki sposób możesz z nich skorzystać.

 

        I.   Prawo dostępu do danych osobowych.

W każdej chwili możesz wystąpić do naszego biura rachunkowego o udzielenie informacji, czy przetwarzamy Twoje dane osobowe. Realizując prawo dostępu, w odpowiedzi uzyskasz informacje dotyczące:

 • celów przetwarzania,
 • kategorii przetwarzanych danych,
 • odbiorców danych, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione,
 • planowanego okresu przechowywania danych osobowych lub kryteriów ustalania tego okresu,
 • przysługującego Ci prawa do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
 • przysługującego Ci prawa wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 • źródła pochodzenia danych osobowych, jeżeli nie zostały one zebrane bezpośrednio od Ciebie,
 • zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.

Poza informacjami, o których mowa powyżej, możesz też otrzymać kopię danych osobowych (czyli informację o danych osobowych). Pierwsza kopia danych podlegających przetwarzaniu jest bezpłatna, za każdą kolejną możemy pobrać opłatę.

Prawo do dostępu do danych osobowych w określonych sytuacjach może zostać ograniczone, np. możemy odmówić wydania Ci kopii danych, jeżeli nie możemy jej dostarczyć bez ujawniania poufnych danych lub jeżeli wpłynie to niekorzystnie na prawa i wolności innych osób.

 

       II.  Prawo do sprostowania danych osobowych.

Masz prawo do żądania sprostowania nieprawidłowych danych osobowych lub uzupełnienia danych niekompletnych. Wnioskując o sprostowanie powinieneś jednocześnie wykazać, że są one nieprawidłowe. W tym celu musisz przedstawić nam dokument, z którego wynika niezgodność przetwarzanych danych ze stanem faktycznym. Pamiętaj, że prawo do sprostowania danych nie będzie miało zastosowania, w odniesieniu do danych, których tryb sprostowania określają odrębne przepisy.

 

     III.  Prawo do usunięcia danych (prawo do „bycia zapomnianym”).

Przysługujące Ci prawo do bycia zapomnianym realizowane jest na wniosek, poprzez niezwłocznie usunięcie danych osobowych, ale wyłącznie jeżeli zachodzi przynajmniej jedna z następujących okoliczności:

 • dane nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane;
 • cofnąłeś zgodę na przetwarzanie danych i nie ma innej podstawy do ich przetwarzania;
 • złożyłeś sprzeciw wobec przetwarzania danych i nie istnieją nadrzędne prawnie uzasadnione podstawy przetwarzania;
 • dane są przetwarzane niezgodnie z prawem;
 • dane muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii Europejskiej lub prawie państwa członkowskiego, któremu podlegamy;
 • dane zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

Twoje prawo do bycia zapomnianym może przez nas zostać ograniczone ale wyłącznie w sytuacji, kiedy dalsze przetwarzanie tych danych jest niezbędne i nałożone przepisami prawa np. poprzez obowiązek archiwizacji. W takim przypadku otrzymasz wyczerpującą informację dlaczego nie uwzględniliśmy Twojego żądania i z jakiego powodu dane nie zostaną usunięte.

 

    IV.  Prawo do ograniczenia przetwarzania.

Z prawa do ograniczenia przetwarzania danych możesz skorzystać w ściśle określonych sytuacjach, tj. gdy:

 • zakwestionujesz prawidłowość danych (ograniczenie następuje na okres sprawdzenia prawidłowości danych przez administratora),
 • wniesiesz sprzeciw wobec przetwarzania (ograniczenie następuje do czasu stwierdzenia, czy podstawy administratora do przetwarzania są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu),
 • sprzeciwisz się usunięciu danych (w przypadku przetwarzania danych niezgodnie z prawem) żądając w zamian ograniczenia ich przetwarzania,
 • potrzebujesz danych do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń prawnych (a dane utraciły cel przetwarzania dla administratora).

W razie ograniczenia przetwarzania danych na Twój wniosek, będziemy mogli wyłącznie je przechowywać. Jakiekolwiek przetwarzanie wybiegające poza ich przechowywanie będzie wymagało uzyskanie Twojej odrębnej zgody.

Możemy uchylić ograniczenie przetwarzania jeżeli będzie ono niezbędne z uwagi na ochronę roszczeń lub praw innej osoby lub z uwagi na ważne przesłanki interesu publicznego. Zostaniecie jednak o tym poinformowani.

 

      V.            Prawo do bycia poinformowanym o sprostowaniu lub usunięciu danych lub o ograniczeniu przetwarzania.

W przypadku uwzględnienia przez nas Twojego wniosku o sprostowanie lub usunięcie Twoich danych osobowych, bądź o ograniczenie ich przetwarzania, mamy obowiązek poinformowania o wskazanej czynności każdego odbiorcę, któremu ujawniliśmy Twoje dane osobowe (obowiązek ten nie ma zastosowania jedynie w przypadku, gdy poinformowanie odbiorców okaże się niemożliwe lub będzie wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku).

W takiej sytuacji przysługuje Ci prawo do uzyskania od nas informacji, jakim odbiorcom był przekazany komunikat o sprostowaniu lub usunięciu Twoich danych, bądź o ograniczeniu ich przetwarzania.

 

      VI.           Prawo do przenoszenia danych.

Możesz zażądać, abyśmy przenieśli Twoje dane osobowe do innego administratora. Żądanie to zostanie uwzględnione jeżeli:

 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się na podstawie zgody lub w celu wykonania zawartej z umowy,
 • przetwarzanie Twoich danych osobowych odbywa się w sposób zautomatyzowany (żądanie nie obejmuje danych przetwarzanych w postaci papierowej),
 • jest to technicznie możliwe.

W niektórych sytuacjach Twoje prawo do przeniesienia danych może zostać ograniczone. Żądanie nie zostanie bowiem uwzględnione jeżeli dalsze przetwarzanie okaże się niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

 

  VII.            Prawo do sprzeciwu.

Jeżeli przetwarzanie Twoich danych jest:

 • niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi;
 • niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez nas lub przez stronę trzecią,

- w dowolnym momencie możesz wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją. Wówczas nie będziemy mogli przetwarzać tych danych, chyba że wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

Przysługuje Ci też prawo do wniesienia sprzeciwu wobec profilowania.

 

 VIII.            Procedura realizacji praw.

Aby skorzystać z przysługujących Ci praw opisanych w niniejszym dokumencie, musisz zwrócić się do nas z wnioskiem o realizację praw osoby, której dane dotyczą. Jesteśmy zobowiązani do zapewnienia ochrony danych osobowych przed ujawnieniem osobom nieupoważnionym.

Wnioski należy przesyłać w formie pisemnej, opatrzonej czytelnym podpisem, na adres: Biuro Finansowo-Księgowe Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością Spółka Komandytowa ul. Spokojna 8A/18, 20-074 Lublin, lub drogą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. , przy użyciu podpisu kwalifikowanego.

Nie udzielamy odpowiedzi na wnioski w rozmowie telefonicznej.

Odpowiedź na wniosek zostanie Ci udzielona bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie jednego miesiąca od dnia dokonania zgłoszenia. W uzasadnionych przypadkach tj. z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę zgłoszeń, możemy wydłużyć ten okres, maksymalnie o kolejne dwa miesiące. W takim przypadku, zachowując termin miesięczny do udzielenia odpowiedzi, zostaniesz poinformowany o niemożności rozpoznania wniosku w terminie, przyczynie opóźnienia oraz planowanym terminie udzielenie odpowiedzi.

W przypadku odmowy realizacji wniosku powiadomimy Cię o odmowie realizacji żądania poprzez wskazanie:

 • powodów niepodjęcia działań,
 • możliwości wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.