KPIRZasady prowadzenia kpir oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26.08.2003 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037)

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się m.in.:

 • faktury,faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami;
 • inne dowody, wymienione w rozporządzeniu, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:
  • określenie wystawcy lub wskazanie stron (nazwy i adresów) uczestniczących w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy;
  • datę wystawienia dowodu oraz datę lub okres dokonania operacji gospodarczej, której dowód dotyczy
  • przedmiot operacji gospodarczej i jego wartość oraz ilościowe określenie, jeżeli przedmiot operacji jest wymierny w jednostkach naturalnych;
  • podpisy osób uprawnionych do prawidłowego udokumentowania operacji gospodarczych

- oznaczone numerem lub w inny sposób umożliwiający powiązanie dowodu z zapisami księgowymi dokonanymi na jego podstawie.

 

Za dowody księgowe uważa się również:

 • dzienne zestawienia dowodów (faktur dotyczących sprzedaży) sporządzone do zaksięgowania ich zbiorczym zapisem,
 • noty księgowe sporządzone w celu skorygowania zapisu dotyczącego operacji gospodarczej wynikającej z dowodu obcego lub własnego, otrzymane od kontrahenta podatnika lub przekazane kontrahentowi,
 • dowody przesunięć, dowody opłat pocztowych i bankowych,
 • inne dowody, o których mowa w § 12 ust. 3 pkt 2 rozporządzenia.

 

Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim. Treść dowodu musi być pełna i zrozumiała.

 

http://www.przepisy.gofin.pl/przepisy,2,13,13,721,,,rozporzadzenie-ministra-finansow-z-dnia-26082003-r-w-sprawie.html