CEIDG19 maja 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu CEIDG m.in.

 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy

Od 19 maja 2016 r. przedsiębiorca ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną:

  • zgłoszeniem nieprawdziwych danych do CEIDG,
  • niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do CEIDG w ustawowym terminie,
  • brakiem zgłoszenia zmian danych objętych wpisem.

Dotychczas w przepisach ustawy o swobodzie działalności brak było przepisu określającego odpowiedzialność przedsiębiorcy za dane wpisane do CEIDG.

 

Tytuł prawny do lokalu
Przedsiębiorca musi posiadać tytuł prawny do nieruchomości, których adresy podlegają wpisowi do CEIDG. Nie trzeba go dołączać ani okazywać przy składaniu wniosku, ale okazać go na wezwanie urzędu. Jeżeli pomimo wezwania przedsiębiorca nie przedstawi ,zostanie wykreślony z CEIDG w drodze decyzji.

Rozszerzenie danych kontaktowych

Wpis w CEIDG można uzupełnić o dane kontaktowe przedsiębiorcy, takie jak adres mail, adres www, numer telefonu. Od decyzji przedsiębiorcy zależy czy dane te będą ujawnione we wpisie czy będą służyć jedynie do kontaktu z administracją.

 

Automatyczne wykreślenie z CEIDG

CEIDG wykreśli przedsiębiorcę niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni:
1) w przypadku niezłożeniu wniosku o wpis do CEIDG informacji o wznowieniu wykonywania DG przed upływem 24 miesięcy od dnia jej zawieszenia;
2) gdy w CEIDG została zgłoszona informacja o prawomocnym orzeczeniu zakazu prowadzenia działalności gospodarczej;
3) po wprowadzeniu do systemu teleinformatycznego informacji o zgonie przedsiębiorcy.
Informacja o automatycznym wykreśleniu z system zostanie przez system przekazana urzędów skarbowych, GUS, ZUS/ KRUS i organów wydających koncesje, licencje zezwolenia. ES