strataJeśli koszty uzyskania przychodu przekraczają sumę przychodów osiągniętych w danym roku, w zeznaniu rocznym wykazuje się stratę podatkową. Ta kwota może zostać rozliczona w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych. Rozliczenie polega na pomniejszeniu dochodu osiągniętego w danym roku o maksymalnie 50% wartości wykazanej wcześniej straty (art. 9 ust. 3 ustawy o pdof). Jeśli dochód uzyskany w kolejnych latach będzie za mały i nie pozwoli na rozliczenie całości straty, niewykorzystana kwota do rozliczenia przepada, podatnik nie ma możliwości odzyskania jej w inny sposób.

zwrot_vatuPodatnikowi przy rozliczaniu deklaracji VAT przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z tytułu dokonywanych w danym okresie zakupów od podatku należnego ze sprzedaży.

Gdy podatek należny jest wyższy od naliczonego to podatnik jest zobowiązany do zapłaty różnicy w terminie złożenia deklaracji VAT za dany okres (czyli do 25 dnia następnego miesiąca).

W przypadku gdy podatek naliczony jest wyższy niż należny, przedsiębiorca ma dwie możliwości. Pierwsza z nich to przeniesienie powstałej nadwyżki VAT na kolejny okres rozliczeniowy. Druga to zwrot nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

wierzytelnościPodatnik może skorygować podstawę opodatkowania oraz podatek należny z tytułu dostawy towarów lub świadczenia usług na terytorium kraju, w przypadku wierzytelności, których nieściągalność została uprawdopodobniona. Korekta dotyczy również podstawy opodatkowania i kwoty podatku przypadającej na część kwoty wierzytelności, której nieściągalność została uprawdopodobniona.

podatek25 lutego rozpoczęły się prace legislacyjne nad rządowym projektem ustawy  o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ( 

Projekt z dnia 22 lutego 2016 r.) Celem projektu jest realizacja zapowiedzi wyrażonej w exposé Pani Premier Beaty Szydło.

Projekt wprowadza kilka istotnych zmian w konstrukcji obydwu podatków m,in  nowe brzmienie art. 19 ustawy  o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzając stawkę podatku dochodowego w wysokości 15% dla małych podatników oraz podatników rozpoczynającym działalność - w roku, w którym rozpoczęli działalność.

emerytura1 maja 2015 r. weszły w życie zmiany przepisów, które pozwolą uzyskać wyższą emeryturę. Skorzystają nie tylko przyszli emeryci, ale również ci, którzy mają już…

prezentOpodatkowaniu podatkiem VAT podlegają nie tylko czynności odpłatne, ale też nieodpłatne przekazanie materiałów czy towarów, jeżeli przysługiwało nam w całości lub w części, prawo do odliczenia podatku VAT z tyt. ich nabycia. Jest jednak wyjątek od tej zasady – nie musimy opodatkowywać przekazania towarów będących tzw. prezentami o małej wartości, o ile to przekazanie następuje na cele związane z naszą działalnością gospodarczą.

ordynacja_podatkowaGłównym zadaniem nowej Ordynacji Podatkowej jest zwiększenie skuteczności oraz efektywności wymiaru i poboru podatków a także ochrona praw podatnika, pod warunkiem, że nie dąży on świadomie do naruszenia praw podatkowych. Najbardziej istotne zmiany dotyczą m. in. wprowadzenia nowych form działania organów, np. konsultacje związane ze sposobem rozliczenia podatnika, porozumienia, mediacje podatkowe, program współpracy z dużymi podmiotami.


obrazekZgodnie z art. 22 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, płatności pomiędzy przedsiębiorcami powyżej 15 tys. euro muszą być dokonywane za pośrednictwem rachunku bankowego. Obowiązek ten nie jest w żaden sposób sankcjonowany w podatku dochodowym – w szczególności naruszenie postanowień ustawy o swobodzie działalności gospodarczej nie wpływa na podatkowe rozliczenie kosztu, którego ta płatność dotyczy.