TAX FREEProcedura Tax Free jest korzystna zarówno dla przedsiębiorców jak i dla konsumentów. Oferowanie zwrotu VAT dla podróżnych jest dla sprzedawcy elementem podnoszącym jego konkurencyjność w oczach zagranicznych klientów, a dla kupującego oznacza zwolnienie z obowiązku dwukrotnego uiszczania podatku od zakupu tej samej rzeczy.

JPKOd 1 lipca 2016 r. duże firmy, a od 1 lipca 2018 r. średni i mali przedsiębiorcy będą mieli obowiązek raportowania danych (ksiąg podatkowych i dowodów księgowych) w elektronicznym formacie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Organ   podatkowy, będzie mógł zobowiązać podatnika prowadzącego księgi podatkowe przy użyciu programów komputerowych, do przekazania całości lub części tych ksiąg oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej (plik wysyłany na Bramkę Ministerstwa Finansów) lub na informatycznych nośnikach danych (typu płyta DVD, pendrive). Testowa wersja struktury JPK zaprezentowana została na w Biuletynie Informacji Publicznej Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2015 r .

kukizRuch  Kukiz’15 wniósł do sejmu projekt ustawy, której celem jest zniesienie nierówności pomiędzy  kwotą wolną od podatku posłów i senatorów a kwotą wolną od podatku Obywateli . W obecnym stanie prawnym kwota wolna od podatku dla Obywateli rozliczających PIT wynosi 3091,00 zł, dla posłów i senatorów kwota ta jest prawie dziesięciokrotnie wyższa i wynosi 30451,00 zł .

urlopPrawo do urlopu ojcowskiego przysługuje mężczyznom zatrudnionym na podstawie umowy o pracę. Skorzystać z niego mogą nie tylko ojcowie biologiczni, ale również ojcowie adopcyjni. Należy pamiętać, że prawo do urlopu ojcowskiego przysługuje niezależnie od urlopu macierzyńskiego. Młody ojciec nie ma obowiązku wykorzystania urlopu ojcowskiego, jednak jeżeli z niego nie skorzysta, nie przysługuje mu z tego tytułu ekwiwalent pieniężny. Uprawnienie urlopowe przysługuje pracownikowi przez 2 lata od dnia urodzenia dziecka.

metoda kasowaMali podatnicy mają możliwość wyboru rozliczania podatku VAT metodą kasową. Mały podatnik to podatnik podatku VAT u którego wartość sprzedaży (wraz z kwotą podatku) nie przekroczyła w poprzednim roku kwoty 1 200 000 euro, lub dla podatników prowadzących przedsiębiorstwo maklerskie, zarządzającego funduszami inwestycyjnymi, będącego agentem, zleceniobiorcą lub osobą świadczącą usługi o podobnym charakterze kwoty 45 000 euro. Przeliczenia na złotówki dokonuje się wg średniego kursu NBP ogłoszonego na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedniego w zaokrągleniu do 1000 zł.

motocykleMałym podatnikom i podatnikom rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej ustawodawca dał możliwość rozliczania w kosztach podatkowych wydatków związanych z nabyciem czy wytworzeniem środków trwałych w formie jednorazowej amortyzacji w oparciu o art. 22k ust. 7-13 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16k ust. 7-13 ustawy o pdop. Preferencję tę można zastosować m.in. w odniesieniu do zaliczonych do grupy 7 KŚT środków transportu. Ustawodawca zastrzegł jednak, że nie dotyczy ona samochodów osobowych.

darowiznaWysokość podatku zależy od wartości otrzymanej darowizny oraz stopnia pokrewieństwa między darczyńcą a obdarowanym. Ustawodawca, na podstawie stopnia pokrewieństwa stron umowy darowizny, wyróżnił cztery tzw. grupy podatkowe.

Darowizny między członkami zerowej grupy są całkowicie zwolnione z opłacania podatku. Do tej grupy zaliczamy członków najbliższej rodziny, tzn: małżonków, rodziców i dziadków (wstępnych), dzieci i wnuki (zstępnych), rodzeństwo, pasierbów, macochę i ojczyma. W tym przypadku nie za znaczenia, jaka jest wartość darowizny.

zwrot vatW zakresie w jakim towary i usługi są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych, podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego. W przypadku, gdy kwota podatku naliczonego jest w okresie rozliczeniowym wyższa od kwoty podatku należnego podatnik ma prawo do obniżenia o te różnicę kwoty podatku należnego za następne okresy lub do zwrotu różnicy na rachunek bankowy. Zwrot dokonywany jest na wniosek podatnika.

Ulga na krewulga na krew

Promując politykę oddawania krwi wprowadzona została ulga podatkowa dla osób, które decydują się na honorowe jej przekazywanie. Darowizna odliczana jest od dochodu i zakłada odliczenie ekwiwalentu za krew, który przysługiwałby dawcy, z tytułu przekazania określonej ilości krwi.  Ulga na krew teoretycznie pozwala odliczyć maksymalnie do 3601 zł (mężczyzna) i 3484 zł (kobieta). Należy jednak pamiętać, że wysokość ulgi nie może przekroczyć 6% dochodu. Co więcej limit ten dotyczy wszystkich darowizn łącznie, czyli także tych na cele kultu religijnego jak i OPP.

podatekOdsetki za zwłokę od zaległości podatkowych wylicza się według stawki podstawowej albo obniżonej. Stawka podstawowa odpowiada sumie 200% podstawowej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, ustalanej zgodnie z przepisami o NBP, i 2%, ale nie może być niższa niż 8% ( obecnie 8%). Stawka obniżona do 31 grudnia 2015 r. wynosiła 75% stawki podstawowej.