JKASednym z priorytetów obecnego rządu jest dokonanie reformy aparatu skarbowego tak, aby jego działalność była znacznie bardziej skuteczna. Podjęto działania mające na celu uszczelnienie systemu podatkowego, ograniczenie wyłudzeń VAT oraz poprawę ściągalności podatków.

W dniu 14 czerwca 2016 r. w Dzienniku Ustaw RP została opublikowana ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (dalej: Ustawa). Ustawa wprowadza do polskiego porządku prawnego tzw. klauzulę przeciwko unikaniu opodatkowania.

            Zgodnie z nowym art. 119a § 1 Ordynacji Podatkowej, czynność dokonana przede wszystkim w celu osiągnięcia korzyści podatkowej, sprzecznej w danych okolicznościach z przedmiotem i celem przepisu ustawy podatkowej, nie skutkuje osiągnięciem korzyści podatkowej, jeśli sposób działania był sztuczny (unikanie opodatkowania).

Dnia 22.07.2016 Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej opublikowało na swojej stronie informację, iż: „Od 1 stycznia 2017 r. dla pracujących na określonych umowach zlecenia oraz umowach o świadczenie usług będzie obowiązywała minimalna stawka godzinowa w wysokości ponad 12 zł. W parlamencie zakończyły się  prace nad ustawą wprowadzająca minimalną stawkę godzinową.  Sejm RP 22 lipca br. przyjął poprawki Senatu. Teraz ustawa została skierowana do podpisu Prezydenta RP.

samochódOd 1 lipca 2015 roku podatnik wykorzystujący samochód osobowy w firmie może odliczać 50% podatku VAT od wszystkich wydatków z nim związanych (nabycie samochodu, wydatki eksploatacyjne, paliwo). Nieodliczona część podatku VAT zwiększa koszty uzyskania przychodu.

ksoztyJeżeli  przedsiębiorca nie będzie regulował płatności powyżej 15.000 zł za pośrednictwem rachunku płatniczego, wtedy nie będzie mógł ich  zaliczać do kosztów podatkowych przy rozliczaniu PIT oraz CIT.

Prezydent RP podpisał 30 maja 2016 r. ustawę, która obniża limit płatności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej dokonywanych bezgotówkowo do 15.000 zł.

KPIRZasady prowadzenia kpir oraz warunki, jakim powinna odpowiadać ta księga, określa rozporządzenie w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów z dnia 26.08.2003 r (Dz. U. z 2014 r. poz. 1037)

Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, do których zalicza się m.in.:

  • faktury,faktury VAT RR, rachunki oraz dokumenty celne wystawione zgodnie z odrębnymi przepisami;
  • inne dowody, wymienione w rozporządzeniu, stwierdzające fakt dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem i zawierające co najmniej:

Rządowy program „” realizowany przez BGK umożliwia uzyskanie niskooprocentowanej pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej bądź utworzenie miejsca pracy dla osoby bezrobotnej. Na realizację programu MRPiPS przekazało łącznie 264 mln zł. Pożyczki udzielne są poprzez pośredników finansowych, działających na terenie całego kraju. Z programu mogą skorzystać absolwenci szkół średnich i uczelni wyższych, studenci ostatniego roku uczelni wyższych oraz osoby bezrobotne.

opłaty podatkoweOd 1 stycznia 2016 r. została wprowadzona podwyższona stawka odsetek za zwłokę. Stawka ta – jak wynika z art. 56b Ordynacji Podatkowej – wynosi 150 % stawki podstawowej, a więc obecnie 12 % kwoty zaległości w stosunku rocznym. Stawka ta odnosi się do zaległości w podatku od towarów i usług, w podatku akcyzowym oraz cłach.

CEIDG19 maja 2016 roku weszła w życie nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która wprowadziła wiele istotnych zmian w funkcjonowaniu CEIDG m.in.

 

Coraz częściej przedsiębiorcy , którzy zarejestrowali swoją działalność gospodarczą w Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczej, otrzymują wezwania do zapłaty w związku z rejestracją, ale od różnego rodzaju firm prowadzących rejestry bądź ewidencje, które nie maja nic wspólnego ze wspomnianą powyżej CEIDG.