pelnomocnictwoOd 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Stosownie do art. 138a tej ustawy Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, (adwokat, radca prawny oraz doradca podatkowy mogą sami zgłosić udzielone im pełnomocnictwo) wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego do ministra właściwego do spraw finansów publicznych. W przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo ogólne składa się w formie pisemnej.

  • PPO-1 – wzór pełnomocnictwa ogólnego
  • OPO-1 – wzór zawiadomienia o zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu pełnomocnictwa ogólnego

Dodatkowo Ministerstwo Finansów informuje, że:

  • Pełnomocnictwa dołączone do akt sprawy przed dniem 01.07.2016 r. a także ich urzędowo poświadczone odpisy oraz uwierzytelnione odpisy, uznaje się za pełnomocnictwa szczególne w rozumieniu art. 138e Ordynacji Podatkowej,
  • Osobę wyznaczoną do reprezentowania kontrolowanego, ustanowioną na podstawie dotychczasowych przepisów, uznaje się za pełnomocnika szczególnego w rozumieniu art. 138e Ordynacji podatkowej do spraw kontroli podatkowych.

AK-G