odzież Przedsiębiorcy w wykonywaniu działalności gospodarczej ponoszą różne wydatki niezwiązane wprost z uzyskiwanymi przez nich przychodami. Do tej kategorii należą wydatki na zakup odzieży. Odzież nabywana jest nie tylko na potrzeby pracowników oraz zleceniobiorców - przedsiębiorcy kupują ją również na własne potrzeby. Jednak nie każdy tego typu wydatek może obciążać firmowe koszty podatkowe.

Pracownicza odzież robocza

Pracodawca ma obowiązek dostarczenia pracownikowi nieodpłatnie odzieży i obuwia roboczego, jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu, oraz ze względu na wymagania technologiczne, sanitarne lub bezpieczeństwa i higieny pracy.

Strój służbowy

Wydatki na zakup ubiorów służbowych dla pracowników stanowią koszty podatkowe u pracodawcy, jeżeli obowiązek korzystania z nich wynika m.in. z decyzji o używaniu przez pracowników ubiorów służbowych podjętej przez kierownika zakładu. Dany strój można uznać za ubiór służbowy, gdy jego używanie przez pracownika odbywa się w ramach realizacji nałożonego na niego obowiązku oraz gdy posiada on charakterystyczne cechy, dzięki którym traci charakter osobisty i które uniemożliwiają wykorzystanie go do celów prywatnych (np. logo firmy, charakterystyczny krój i kolor). Jeżeli stroje pracownicze spełniają wskazane kryteria, wówczas wydatki na ich nabycie są kosztem firmowym. W przeciwnym wypadku należy je zaklasyfikować jako poniesione na cele osobiste pracowników, co skutkuje wyłączeniem ich z kosztów podatkowych.

Zleceniobiorca

Gdy przedsiębiorca powierzy osobie fizycznej wykonywanie pracy na podstawie umowy zlecenia, to takiej osobie obowiązany jest zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W ramach wypełniania tego obowiązku może jej zapewnić odzież roboczą. W odniesieniu do odzieży dla zleceniobiorcy należy jednak dodać, że musi istnieć tytuł do obciążenia zleceniodawcy tymi kosztami. Jeżeli w zawartej umowie zleceniodawca zobowiązał się zapewnić tę odzież i pokryć wydatki na jej nabycie z własnych środków, wówczas może je zaliczyć do kosztów podatkowych. Jeżeli nie ma takiego zapisu - wydatki te kosztów nie stanowią.

Ubranie dla przedsiębiorcy

Gdy przedsiębiorca w działalności użytkuje na własne potrzeby odzież ochronną, to o ile wykonuje on osobiście czynności wymagające jej używania, wydatkami na jej nabycie może obciążać koszty podatkowe. Dodatkowo nabywana przez niego do tych celów odzież i obuwie powinny spełniać wymagania przepisów bhp, a także posiadać właściwości użytkowe dostosowane do specyfiki warunków pracy. Z kolei wydatki poniesione na zakup standardowej odzieży, w tym m.in. garniturów czy garsonek, mają charakter osobisty. Z tego względu wydatkami na zakup standardowej odzieży przedsiębiorca nie może obciążyć kosztów firmowych Organy podatkowe dopuszczają jednak możliwość obciążania kosztów firmowych wydatkami na zakup stroju biznesowego, który posiada trwałe oznaczenie firmowym logo. MP