zwolnieniePodatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi uproszczoną formę ewidencji księgowej. Zobowiązanymi do jej prowadzenia są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą ( z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1 i 2 updf), siągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym.

 W przypadkach uzasadnionych szczególnymi okolicznościami, zwłaszcza takimi jak rodzaj i rozmiar wykonywanej działalności, wiek podatnika bądź jego stan zdrowia, naczelnik urzędu skarbowego może zwolnić z obowiązku prowadzenia KPiR, jak również z poszczególnych czynności wchodzących w zakres jej prowadzenia. Aby uzyskać takie zwolnienie, należy wystąpić do urzędu skarbowego z pisemnym wnioskiem. Decyzja urzędu ma charakter uznaniowy i spełnienie wskazanych powyżej kryteriów niestety nie daje gwarancji otrzymania zwolnienia.

Należy pamiętać, że nieprowadzenie KPiR nie zwalnia podatnika z obowiązku opłacania zaliczek na podatek dochodowy. W tej sytuacji należy w dowolny sposób ewidencjonować przychody i koszty tak, aby zobowiązanie podatkowe zostało ustalone w prawidłowy sposób.

AKO