Podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE  w cenie zakupionych towarów lub usługa.

Wniosek o zwrot VAT od zakupów dokonanych w 2015 r. można składać do 30 września 2016 r. Wnioski składa się w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje na formularzu VAT-REF.

Zwrot VAT można uzyskać tylko od zakupu towarów i usług, które zostały wykorzystane w Polsce do działalności opodatkowanej, która daje prawo do odliczenia VAT. Czyli jeśli w Polsce od zakupu takich towarów lub usług przysługiwałoby prawo do odliczenia VAT to przysługuje nam również prawo do zwrotu VAT od takich zakupów dokonanych za granicą.

Wniosek o zwrot VAT może złożyć podatnik, który w okresie za jaki składa wniosek:

- w kraju, do którego składa wniosek, nie posiadał siedziby działalności, stałego miejsca prowadzenia działalności, stałego miejsce zamieszania albo stałego miejsca pobytu,

- był zarejestrowany jako czynny podatnik VAT,

- nie dokonywał wyłącznie świadczenia usług lub dostaw towarów zwolnionych od podatku.

Przykłady towarów i usług w odniesieniu do których można starać się o zwrot VAT zapłaconego za granicą: paliwo, wynajem środków transportu, opłaty drogowe, opłaty za taksówki, opłaty za transport publiczny, żywność, napoje i usługi restauracyjne, opłaty za wstęp na targi i wystawy. ES