ppMinisterstwo Rozwoju i Finansów przygotowało projekt rozporządzenia, na mocy którego zostanie rozszerzona funkcjonalność Portalu podatkowego. Nowe funkcje to m.in. składanie zgłoszeń aktualizacyjnych oraz składanie wniosków o wydanie przez naczelnika urzędu skarbowego zaświadczenia o nadaniu NIP i informacji o nadanym NIP.

pelnomocnictwoOd 1 lipca 2016 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa dotyczące pełnomocnictwa ogólnego. Stosownie do art. 138a tej ustawy Strona może działać przez pełnomocnika, chyba że charakter czynności wymaga jej osobistego działania. Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.

100latZ roku na rok obserwujemy wzrost liczby stulatków. Każda z tych osób po przekroczeniu wieku 100 lat comiesięcznie otrzymuje od ZUS-u honorowe świadczenie. Jego wysokość jest ustalana corocznie, obecnie wynosi ono 3 408,62 zł brutto. Taki dodatek do emerytury jest wypłacany dożywotnio.

e-paragonyPo e-fakturach i JPK przyszedł czas na kolejne zmiany: e-paragony. Ministerstwo Rozwoju chce, by od 2018 roku w życiu handlowców i konsumentów zagościły na stałe elektroniczne paragony. Rozwiązanie ma wiele zalet, ale jego wprowadzenie będzie dużym wyzwaniem szczególnie dla małych przedsiębiorców.

E_ZLAOd 1 stycznia 2016 roku lekarze mogą wystawiać elektroniczne zwolnienia lekarskie, nazywane e-ZLA. Nie oznacza to jednak, że od tej daty znikną dotychczasowe zwolnienia papierowe. Te będzie można  stosować  do końca 2017 roku.

odzież Przedsiębiorcy w wykonywaniu działalności gospodarczej ponoszą różne wydatki niezwiązane wprost z uzyskiwanymi przez nich przychodami. Do tej kategorii należą wydatki na zakup odzieży. Odzież nabywana jest nie tylko na potrzeby pracowników oraz zleceniobiorców - przedsiębiorcy kupują ją również na własne potrzeby. Jednak nie każdy tego typu wydatek może obciążać firmowe koszty podatkowe.

zwolnieniePodatkowa księga przychodów i rozchodów stanowi uproszczoną formę ewidencji księgowej. Zobowiązanymi do jej prowadzenia są osoby fizyczne, spółki cywilne osób fizycznych, spółki jawne osób fizycznych oraz spółki partnerskie wykonujące działalność gospodarczą ( z zastrzeżeniem art. 24a ust. 1 i 2 updf), siągające przychody z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych albo podatkiem liniowym.

Podatnicy VAT mogą ubiegać się o zwrot VAT zapłaconego w innym państwie UE  w cenie zakupionych towarów lub usługa.

Wniosek o zwrot VAT od zakupów dokonanych w 2015 r. można składać do 30 września 2016 r. Wnioski składa się w formie elektronicznej za pomocą systemu e-Deklaracje na formularzu VAT-REF.

podatekZdarza się, że przedsiębiorcy zalegający z zapłatą podatków z powodu problemów z odzyskaniem swoich pieniędzy, sami informują urzędników, kto i ile jest im winny. Urząd skarbowy może egzekwować w ramach postępowania egzekucyjnego wierzytelności pieniężne podatnika VAT tylko wówczas, kiedy ten ma zaległości podatkowe i będą one dochodzone w drodze egzekucji administracyjnej, czyli będzie wystawiony tytuł wykonawczy na zaległość podatkową.